close

Proef nu

Vul hier jouw gegevens in en vraag een crazy good proefpakket aan!

Algemene voorwaarden zakelijk

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – ZAKELIJKE MARKT
VERSIE: 25-01-2024

1. WIE ZIJN WIJ?
WE WONDER COMPANY B.V. is gevestigd aan de Hijskraan straat 1 in Amsterdam, Nederland (KvK nummer: 82451370, Btw-identificatienummer: NL862475752B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “WE WONDER COMPANY” of “wij”.
WE WONDER COMPANY verkoopt en levert warme dranken voorzieningen en alle aanverwanten producten en diensten.

2. DEFINITIES
In deze Leverings- en Verkoopvoorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter gebruikte begrippen de volgende betekenis:
Apparatuur: Machines voor de bereiding van warme en of koude dranken.
Bijlage: Een aanhangsel bij de Overeenkomst, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst;
Dealer: Partij die namens WE WONDER COMPANY Goederen en/of Diensten levert aan Opdrachtgever.
Dag(en): Kalenderdag(en);
Derde(n): Niet bij de Overeenkomst betrokken partij(en);
Diensten: De door WE WONDER COMPANY op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden;
Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom verband houdende met de te verrichten Leveringen of Diensten en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, geregistreerde en niet-geregistreerde merkrechten, geregistreerde en niet-geregistreerde modelrechten, auteursrechten, databankrechten, knowhow, (eigendoms)rechten ten aanzien van domeinnamen en rechten voortvloeiende uit de Handelsnaamwet;
Goederen: Roerende Goederen (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot ingrediënten, Apparatuur, merchandise artikelen, consumptieartikelen en overige producten) welke door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever worden geleverd op grond van een Overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever;
Levering: Het in bezit dan wel in de macht van Opdrachtgever brengen van één of meer Goederen en de eventuele installatie/montage van deze Goederen door WE WONDER COMPANY ;
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van WE WONDER COMPANY;
Offerte: een door WE WONDER COMPANY (elektronisch) schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek voor Levering of Diensten ten behoeve van WE WONDER COMPANY;
Overeenkomst: iedere door Opdrachtgever geaccepteerde of uitgevoerde van WE WONDER COMPANY afkomstige Offerte, iedere bestelling die Opdrachtgever bij WE WONDER COMPANY plaatst, of iedere andere overeenkomst die Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY bindt;
Overmacht: Naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WE WONDER COMPANY geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WE WONDER COMPANY redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daarvan is in ieder geval doch niet uitsluitend sprake bij: pandemie, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan Apparatuur of andere werktuigen in de ruimste zin des woords, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie en water, vertraging tijdens transport, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, niet-werkbare omstandigheden, door of namens de overheid opgelegde bevelen of voorschriften, de terbeschikkingstelling van ruimte of accommodaties voor opvang van groepen personen, verkiezingen of andere doeleinden. Een en ander zowel in het bedrijf van WE WONDER COMPANY als bij derden van wie WE WONDER COMPANY benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
Partijen: Opdrachtgever en WE WONDER COMPANY;
Schriftelijk: Door middel van geschreven documenten of e-mailcommunicatie of door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;
Statiegeld: Een bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert.
Verkoopvoorwaarden: Deze algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden;
We Wonder Company: WE WONDER COMPANY B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder maar niet beperkt tot haar dochterbedrijven, alsmede door WE WONDER COMPANY B.V. aangestelde onderaannemers.
“Website”: de Website www.wewondercompany.nl of andere Website via welke WE WONDER COMPANY haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Koper (waaronder, maar niet uitsluitend, www.wewonderleaves.nl en www.wewonderbeans.nl).

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - de Offerte), inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - vervolgopdrachten) tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden die Opdrachtgever gebruikt, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook voor nadere opdrachten die onder een tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever geldende raamovereenkomst worden afgegeven.
2.3 Afwijkingen van de Verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden van kracht en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2.5 In geval van strijdigheid tussen hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze Verkoopvoorwaarden, prevaleert hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.6 De rechten en verplichtingen die uit de met de Opdrachtgever gesloten en te sluiten Overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze Verkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen niet dan met toestemming van WE WONDER COMPANY aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.
2.7 De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door WE WONDER COMPANY worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website (www.wewonderbeans.com en/of www.wewonderleaves.com).

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Alle door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn in de aanbiedingen is gesteld aan acceptatie, zijn door WE WONDER COMPANY gedane aanbiedingen 14 Dagen geldig.
3.2 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden Offertes of prijsopgaven WE WONDER COMPANY niet en gelden deze slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Een Overeenkomst komt slechts tot stand zodra WE WONDER COMPANY de aanvaarde opdracht Schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.
3.3 WE WONDER COMPANY kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. Daaronder vallen tevens zet- en drukfouten.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.
3.5 Met WE WONDER COMPANY overeengekomen termijnen voor de levering van Goederen of Diensten zijn altijd indicatief en nooit fataal. Schade ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn wordt niet vergoed, tenzij dit van tevoren uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
3.6 Partijen wijzen elk een contactpersoon aan, die Partijen vertegenwoordigen in alle Goederen die de Overeenkomst betreffen.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.8 Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. WE WONDER COMPANY zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.9 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zal WE WONDER COMPANY Opdrachtgever daarover van tevoren op de hoogte stellen.
3.10 Wijzigingen van de Overeenkomst door Opdrachtgever zijn slechts geldig voor zover deze Schriftelijk door WE WONDER COMPANY zijn aanvaard.
3.11 Het staat WE WONDER COMPANY vrij wijzigingen aan te brengen aan door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever te leveren Goederen en Diensten, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren Goederen en Diensten.
3.12 Indien WE WONDER COMPANY na totstandkoming van de Overeenkomst informatie inzake de Overeenkomst ontvangt die naar het oordeel van WE WONDER COMPANY het karakter ervan ingrijpend wijzigt, geeft WE WONDER COMPANY het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder dat WE WONDER COMPANY daardoor schadeplichtig wordt.
3.13 Ook de factuur of leveringsbon van een Dealer die opereert namens de WE WONDER COMPANY wordt hiertoe gerekend.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd in fasen, dan kan WE WONDER COMPANY de uitvoering van de betreffende onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.2 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Een door Partijen overeengekomen Levering kan niet worden geannuleerd zonder toestemming van WE WONDER COMPANY
4.3 Tekorten in de zending van de Goederen dienen binnen 24 uur na de ontvangst aan WE WONDER COMPANY te worden gemeld, waarna WE WONDER COMPANY bij gegrondbevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn overgaat.
4.4 Indien is overeengekomen dat de leveringen geschieden op afroep, dan is Opdrachtgever verplicht de betreffende Goederen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde Goederen zijn afgeroepen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Opdrachtgever af te leveren en betaling daarvan te vorderen
4.5 Goederen kunnen niet worden geretourneerd
4.6 Kosten voor Levering van producten komen ten laste van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeldt.
4.7 Levering geschiedt op het adres zoals aangegeven door de Opdrachtgever bij bestelling opgegeven als afleveradres. De juistheid hiervan is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
4.8 Opdrachtgever is verplicht de door WE WONDER COMPANY aangeboden Goederen en Diensten in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever weigert het bij WE WONDER COMPANY bestelde in ontvangst te nemen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd om de Goederen en Diensten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.
4.9 Indien het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever voldaan worden door de producten aan te bieden bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
4.10 Opdrachtgever is verplicht voor de duur van de Overeenkomst Goederen van WE WONDER COMPANY af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.
4.11 Indien Opdrachtgever niet aan de verplichting van artikel 4.10 voldoet, kan WE WONDER COMPANY een nader te bepalen boete opleggen. Bij ontbreken van een duur van de overeenkomst (bijv. koop machine zonder service) kunnen gegeven kortingen worden teruggevorderd.
4.12 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan Derden opdracht te geven tot levering of terbeschikkingstelling van Diensten en/of Goederen. Indien door de betreffende Derden algemene voorwaarden van toepassing zijn ten opzichte van WE WONDER COMPANY, dan zullen deze Verkoopvoorwaarden onverkort gelden ten opzichte van Opdrachtgever.

5. PRIJS
5.1 De vermelde prijzen voor producten en/of Diensten zijn in euro’s. De vermelde prijzen voor de zakelijk markt zijn exclusief btw. Prijzen zijn altijd exclusief overige kosten waaronder handlings- transport- en verzendkosten, Statiegeld en eventuele andere belastingen en/of heffingen, verzekering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.
5.3 Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat de algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, ertoe leiden dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, is WE WONDER COMPANY bevoegd de kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt bijvoorbeeld doch niet limitatief verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, invoerrechten, btw en andere heffingen. In geval er daadwerkelijk een overeenkomst gesloten is met een Consument en indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.4 De Opdrachtgever heeft de plicht om WE WONDER COMPANY tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.
5.5 Indien beschadigde verpakkingen terug ontvangen worden, is WE WONDER COMPANY gerechtigd het statiegeld niet te restitueren.
5.6 Indien herbruikbare verpakkingen niet binnen twaalf maanden na de laatste bestelling zijn geretourneerd, is WE WONDER COMPANY gerechtigd het statiegeld niet te restitueren.

6. FACTURERING EN BETALING
6.1 Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door WE WONDER COMPANY aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.
6.2 Betaling van de factuur geschiedt binnen 14 Dagen na de factuurdatum op een door WE WONDER COMPANY aan te geven wijze.
6.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, kan WE WONDER COMPANY tussentijds factureren.
6.4 WE WONDER COMPANY is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen van Opdrachtgever.
6.5 WE WONDER COMPANY verrekent een betaald voorschot met de door WE WONDER COMPANY opgestelde eindfactuur.
6.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling is vereist. Naast het alsdan verschuldigde totale bedrag zal Opdrachtgever tevens gehouden zijn tot vergoeding van de wettelijke rente en de volledige (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 15% van het totale bedrag.
6.7 Betalingen door Opdrachtgever zullen eerst in mindering worden gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, de wettelijke handelsrente en vervolgens op de hoofdsom, waarbij oudere vorderingen voorgaan op nieuwe vorderingen.
6.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van WE WONDER COMPANY en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens WE WONDER COMPANY onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 WE WONDER COMPANY is, behoudens in geval van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van WE WONDER COMPANY, nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van diens personeel en/of van Derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.
7.2 De aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY is altijd beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade.
7.3 Indien is vast komen te staan dat WE WONDER COMPANY aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van WE WONDER COMPANY gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar van WE WONDER COMPANY in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat WE WONDER COMPANY voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.

8. VRIJWARING
8.1 Opdrachtgever vrijwaart WE WONDER COMPANY geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van Derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de Overeenkomst, waaronder ook wordt begrepen de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

9. OVERMACHT
9.1 Indien WE WONDER COMPANY de verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming (Overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen, zonder dat WE WONDER COMPANY ten opzichte van Opdrachtgever tot schadevergoeding is verplicht.
9.2 Indien WE WONDER COMPANY zich op Overmacht beroept, dient zij dit Schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtssituatie.
9.3 Indien WE WONDER COMPANY bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerd c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

10. OPSCHORTING
10.1 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten onverminderd haar overige bevoegdheden uit de wet en deze Verkoopvoorwaarden.
10.2 Indien WE WONDER COMPANY redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever naar tevredenheid van WE WONDER COMPANY aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. De al dan niet elektronische administratie van WE WONDER COMPANY levert volledig bewijs van de stellingen van WE WONDER COMPANY, behoudens Schriftelijk tegenbewijs.

11. ONTBINDING
11.1 WE WONDER COMPANY is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY om schadevergoeding te vorderen, indien en/of in geval van:
a) Overmacht van WE WONDER COMPANY of van een hulppersoon van WE WONDER COMPANY;
b) Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Verkoopvoorwaarden;
c) het ontstaan van schade; Opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van WE WONDER COMPANY om zekerheid te stellen;
d) Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan verliest;
e) WE WONDER COMPANY een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen;
f) Opdrachtgever in liquidatie, staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of indien een dergelijke toestand is aangevraagd.
11.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van WE WONDER COMPANY terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever uit de overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden WE WONDER COMPANY het gehele bedrag te betalen dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WE WONDER COMPANY als gevolg van de ontbinding lijdt. WE WONDER COMPANY is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die Opdrachtgever door een dergelijke ontbinding lijdt.

12. (TUSSENTIJDSE) BEEINDIGING
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan de Overeenkomst door Opdrachtgever tussentijds niet worden beëindigd en kunnen de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet zonder voorafgaande toestemming van WE WONDER COMPANY aan derden worden overgedragen.
12.2 Indien één der Partijen de Overeenkomst ná het verstrijken van de overeengekomen termijn niet wenst voort te zetten, dient zij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand schriftelijk op te zeggen.
12.3 Vindt geen opzegging plaats conform het bepaalde in artikel 10.2, dan wordt de Overeenkomst steeds met een periode van één (1) jaar verlengd, in welk geval de Overeenkomst steeds schriftelijk kan worden opgezegd tegen het einde van de verlengde looptijd van de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden.
12.4 WE WONDER COMPANY heeft de mogelijkheid de overeenkomst direct te beëindigen of te ontbinden wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt.

13. OPZEGGING
13.1 De gehele of gedeeltelijke opzegging van een opdracht door Opdrachtgever dient Schriftelijk door Opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever alsdan WE WONDER COMPANY onmiddellijk te betalen voor de reeds door WE WONDER COMPANY verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen die uit de opzegging voortvloeien.

14. KLACHTEN, KLACHTTERMIJN EN VERVALTERMIJN
14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of door WE WONDER COMPANY geleverde Goederen of Diensten en/of het factuurbedrag dienen binnen zeven Dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien Dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel ontvangst van de Goederen/Diensten en/of de factuur Schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan WE WONDER COMPANY.
14.2 Klachten als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
14.3 Indien de klacht door WE WONDER COMPANY gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen, voor zover mogelijk met instandhouding van de bestaande Overeenkomst.
14.4 Alle vorderingen van Opdrachtgever en Derden vervallen, indien deze niet binnen één jaar in rechte zijn ingesteld, gerekend vanaf de Dag volgend op die waarop Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan WE WONDER COMPANY en/of het sluiten van de Overeenkomst met WE WONDER COMPANY of bij gebreke daarvan het verrichten van de werkzaamheden door WE WONDER COMPANY.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
15.1 Opdrachtgever dient de Intellectuele Eigendomsrechten van WE WONDER COMPANY te respecteren.
15.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, adviezen, rapporten, (model)contracten, merchandise, tekeningen, schetsen, software en andere geestesproducten van WE WONDER COMPANY, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van Derden zonder Schriftelijke toestemming van WE WONDER COMPANY te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000 per overtreding en van € 500 voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY op volledige schadevergoeding voor zover haar schade het boetebedrag overstijgt.

16. PRIVACYBELEID
16.1 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY. Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY zoals weergegeven op de website bij Privacy en cookies.
16.2 WE WONDER COMPANY zal de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), naleven.

17. GEHEIMHOUDING
17.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en daarover niets openbaar maken zonder Schriftelijke toestemming van WE WONDER COMPANY.
17.2 Opdrachtgever zal gegevens van WE WONDER COMPANY, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die hij onder zich krijgt in het kader van de Overeenkomst, deugdelijk beschermen door zorg te dragen voor voldoende beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van WE WONDER COMPANY.
17.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 16.1 en 16.2 verbeurt Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500 per overtreding en van € 500 voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY op volledige schadevergoeding, voor zover haar schade het boetebedrag overstijgt.
17.4 Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot geheimhouding.

18. TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Op de Overeenkomst tussen Partijen, alsmede op de verdere rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY zich te wenden tot een andere op grond van de wet bevoegde rechter.
Deze algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.wewonderbeans.com en www.wewonderleaves.com

Algemene voorwaarden consument

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – CONSUMENTEN MARKT
VERSIE: 12-06-2023

1. WIE ZIJN WIJ?
WE WONDER COMPANY B.V. is gevestigd aan de Hijskraan straat 1 in Amsterdam, Nederland (KvK nummer: 82451370, Btw-identificatienummer: NL862475752B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “WE WONDER COMPANY” of “wij”.
WE WONDER COMPANY verkoopt en levert koffie en thee op basis van een flexibel Abonnement. In aanvulling daarop kunnen bij het Abonnement verschillende aanvullende producten (zoals blikken) worden besteld.
Ook verkoopt WE WONDER COMPANY losse thee, merchandise en giftcards en biedt zij kortingscodes aan.

2. DEFINITIES
In deze Verkoopvoorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter gebruikte begrippen de volgende betekenis:
“Abonnement”: een Overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en de Klant je voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door WE WONDER COMPANY van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals koffie, thee, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
“Bijlage”: Een aanhangsel bij de Overeenkomst, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst;
“Dag(en)”: Kalenderdag(en);
“Dealer”: Partij die namens WE WONDER COMPANY Goederen en/of diensten levert aan Opdrachtgever.
“Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij WE WONDER COMPANY jou, dan wel namens jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
“Eigendomsrechten” :Alle rechten van intellectuele eigendom verband houdende met de te verrichten Leveringen of Diensten en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, geregistreerde en niet-geregistreerde merkrechten, geregistreerde en niet-geregistreerde modelrechten, auteursrechten, databankrechten, knowhow, (eigendoms)rechten ten aanzien van domeinnamen en rechten voortvloeiende uit de Handelsnaamwet;
“Herroepingstermijn” : De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
“Herroepingsrecht”: De mogelijkheid voor de Klant om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.
“Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met WE WONDER COMPANY een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
“Levering”: Het in bezit dan wel in de macht van Klant brengen van één of meer producten en de eventuele installatie/montage van deze producten door WE WONDER COMPANY ;
“Overmacht”: Naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WE WONDER COMPANY geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WE WONDER COMPANY redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daarvan is in ieder geval doch niet uitsluitend sprake bij: oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin des woords, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie en water, vertraging tijdens transport, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, niet-werkbare omstandigheden, door of namens de overheid opgelegde bevelen of voorschriften, de terbeschikkingstelling van ruimte of accommodaties voor opvang van groepen personen, verkiezingen of andere doeleinden. Een en ander zowel in het bedrijf van WE WONDER COMPANY als bij derden van wie WE WONDER COMPANY benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
“Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
“Statiegeld”: Een bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert;
“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
“Website”: de Website www.Wewondercompany.nl of andere Website via welke WE WONDER COMPANY haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant (waaronder, maar niet uitsluitend, www.wewonderleaves.nl en www.wewonderbeans.nl).

3. TOEPASSELIJKHEID
3.1 De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - de Offerte), inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - vervolgopdrachten) tussen WE WONDER COMPANY en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van WE WONDER COMPANY, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.
3.2 Afwijkingen van de Verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze Schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3.3 Indien enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden van kracht.
3.4 De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door WE WONDER COMPANY worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website (www.wewonderbeans.com en/of www.wewonderleaves.com).

4. EEN OVEREENKOMST AANGAAN EN WIJZIGEN
4.1 Een Overeenkomst aangaan met WE WONDER COMPANY geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen WE WONDER COMPANY en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van WE WONDER COMPANY te aanvaarden.
4.2 WE WONDER COMPANY kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. Daaronder vallen tevens zet- en drukfouten.
4.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.
4.4 Met WE WONDER COMPANY overeengekomen termijnen voor de levering van producten zijn altijd indicatief en nooit fataal. Schade ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn wordt niet vergoed, tenzij dit van tevoren uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen WE WONDER COMPANY en jou is overeengekomen.
4.5 Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. WE WONDER COMPANY zal jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.6 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zal WE WONDER COMPANY jou daarover van tevoren op de hoogte stellen.
4.7 Wijzigingen van de Overeenkomst door jou zijn slechts geldig voor zover deze Schriftelijk door WE WONDER COMPANY zijn aanvaard.
4.8 Het staat WE WONDER COMPANY vrij wijzigingen aan te brengen aan door WE WONDER COMPANY aan jou te leveren producten, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren producten.
4.9 Indien WE WONDER COMPANY na totstandkoming van de Overeenkomst informatie inzake de Overeenkomst ontvangt die naar het oordeel van WE WONDER COMPANY het karakter ervan ingrijpend wijzigt, geeft WE WONDER COMPANY het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder dat WE WONDER COMPANY daardoor schadeplichtig wordt.
4.10 WE WONDER COMPANY kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien WE WONDER COMPANY op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is WE WONDER COMPANY gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Om voor een Abonnement in aanmerking te komen of om een Eenmalige bestelling te doen, moet je woonachtig zijn in Nederland.
5.2 Kosten voor Levering van producten komen ten laste van jou, tenzij anders vermeldt
5.3 Levering geschiedt op het adres zoals aangegeven door jou bij bestelling opgegeven als afleveradres. De juistheid hiervan is nadrukkelijk jouw verantwoordelijkheid.
5.4 Indien het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en jou voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door jou aangegeven afleveradres, of door de producten af te geven bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
5.5 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om namens en voor rekening van jou aan derden opdracht te geven tot levering of terbeschikkingstelling van producten. Indien door de betreffende derden algemene voorwaarden van toepassing zijn ten opzichte van WE WONDER COMPANY, dan zullen deze Verkoopvoorwaarden onverkort gelden ten opzichte van jou.
5.6 Alle informatie die je op enig moment aan WE WONDER COMPANY opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je mag ons geen (persoonlijke) gegevens of informatie van of over anderen verstrekken zonder hun voorafgaande toestemming. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Je draagt ook de volledige verantwoordelijkheid voor het aan ons ter beschikking stellen van andermans (persoons)gegevens of informatie. WE WONDER COMPANY is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie of onrechtmatige openbaarmaking van door jou verstrekte persoonsgegevens en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart WE WONDER COMPANY tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband.
5.7 Je bent verplicht de product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is WE WONDER COMPANY niet aansprakelijk en je vrijwaart WE WONDER COMPANY tegen eventuele aanspraken van derden.
5.8 WE WONDER COMPANY is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.
5.9 WE WONDER COMPANY behoud zich het recht om in samenwerking met Dealers te werken en te leveren aan Klant.

6. GIFTCARD
6.1 De WONDER GIFTCARD is 24 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment inwisselbaar voor producten uit het assortiment van WE WONDER COMPANY.
6.2 De WONDER GIFTCARD is niet inwisselbaar voor een abonnement of contant geld.
6.3 Krediet of kortingscodes kunnen niet worden gebruikt om giftcards te kopen.

7. PRIJS
7.1 Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders vermeld.
7.2 WE WONDER COMPANY behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in smaken en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij WE WONDER COMPANY je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
7.3 Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
7.4 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
7.5 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.
7.6 Verpakkingen kunnen statiegeld bevatten.
7.7 Verpakkingen met statiegeld moeten 12 maanden na de laatste bestelling bij WE WONDER COMPANY geretourneerd worden, hierna vervalt het recht op statiegeld.
7.8 Verpakkingen met statiegeld dienen in dezelfde conditie geretourneerd te worden om het recht op statiegeld te behouden.
7.9 Verpakkingen met statiegeld dienen volgens de voorgeschreven methoden retour gestuurd te worden.

8. BETALING
8.1 Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door WE WONDER COMPANY op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
8.2 Ingeval er gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment service provider toestemming om namens WE WONDER COMPANY door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van WE WONDER COMPANY beschikbare betalingsportal, geef je WE WONDER COMPANY uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door jou opgegeven rekeningnummer te innen.
8.3 Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling in geval van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke periodieke levering. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal WE WONDER COMPANY nogmaals de betaling uitvoeren. WE WONDER COMPANY behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
8.4 Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal WE WONDER COMPANY hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is WE WONDER COMPANY gerechtigd het door jou afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de afnemer.
8.5 Facturen en betalingsherinneringen worden door WE WONDER COMPANY uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
8.6 Als je een account aanmaakt en jouw betalingsgegevens invoert, worden jouw kaart- of Paypal-gegevens veilig opgeslagen door Mollie, zodat je bij toekomstige bezoeken kunt afrekenen zonder jouw kaartgegevens opnieuw in te voeren. Wij bewaren of hebben nooit toegang tot jouw creditcard- of betaalpasgegevens.
8.7 Jij hebt de plicht om WE WONDER COMPANY tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens

9. KORTINGSCODES
9.1 WE WONDER COMPANY kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 1 maand van het moment van uitgifte,
9.2 WE WONDER COMPANY kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
9.3 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. WE WONDER COMPANY behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

ARTIKEL 10. ABONNEMENTSTERMIJNEN: DUUR, VERLENING, PAUZEREN, BEËINDIGING
10.1 Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen (opzeg)termijn(en).
10.2 Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, voor een bestelling relevante Persoonsgegevens, te wijzigen met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn(en).
10.3 Voor bezorgingen die gepland staan hanteert WE WONDER COMPANY uiterlijk 7 kalenderdagen voor de bezorg dag als moment waarbinnen WE WONDER COMPANY de in artikel 10.1 (pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd. . Bij latere opzegging heeft WE WONDER COMPANY het recht op de eerstvolgende zending producten te versturen en in rekening te brengen.
10.4 In het geval dat de afnemer zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan WE WONDER COMPANY de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.

11. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
11.1 WE WONDER COMPANY bezorgt overal in Nederland.
11.2 Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
11.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door WE WONDER COMPANY aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
11.4 Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het Abonnementsproducten betreft die in de brievenbus worden bezorgd. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. WE WONDER COMPANY kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning of iii) af te geven bij het afleverpunt van de pakketdienst. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming. Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van WE WONDER COMPANY foto's maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto's worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van WE WONDER COMPANY. Ze worden alleen bewaard door WE WONDER COMPANY en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto's gemaakt mogen worden.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WE WONDER COMPANY tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
11.6 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt WE WONDER COMPANY de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
11.7 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 WE WONDER COMPANY is, behoudens in geval van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de WE WONDER COMPANY, nimmer aansprakelijk voor schade van jou, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.
12.2 De aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY is altijd beperkt tot de door de Klant direct geleden schade.
12.3 Indien is vast komen te staan dat WE WONDER COMPANY aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van WE WONDER COMPANY gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar van WE WONDER COMPANY in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat WE WONDER COMPANY voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.
12.4 Voor zover wettelijk toegestaan is WE WONDER COMPANY niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is WE WONDER COMPANY slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat WE WONDER COMPANY tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
12.5 WE WONDER COMPANY is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij WE WONDER COMPANY of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan WE WONDER COMPANY gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
12.6 WE WONDER COMPANY staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat WE WONDER COMPANY er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.7 Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik en of bestelling dat met jou inloggegevens wordt gedaan.
12.8 WE WONDER COMPANY is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
12.9 Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. WE WONDER COMPANY is niet verantwoordelijk voor het eventueel beschadigingen, bederven of zoekraken van producten noch is WE WONDER COMPANY aansprakelijk voor door jou hierdoor mogelijk geleden schade.
12.10 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die WE WONDER COMPANY voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie WE WONDER COMPANY of een dergelijke derde aansprakelijk is.

13. VRIJWARING
13.1 Je vrijwaart WE WONDER COMPANY geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van Derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de Overeenkomst, waaronder ook wordt begrepen de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

14. OVERMACHT
14.1 Indien WE WONDER COMPANY de verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming (Overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen, zonder dat WE WONDER COMPANY ten opzichte jou tot schadevergoeding is verplicht.
14.2 Indien WE WONDER COMPANY zich op Overmacht beroept, dient zij dit Schriftelijk kenbaar te maken aan jou, zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtssituatie.
14.3 Indien WE WONDER COMPANY bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerd c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

15. OPSCHORTING
15.1 Indien jij tekortschiet in de nakoming van je verplichtingen uit de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten onverminderd haar overige bevoegdheden uit de wet en deze Verkoopvoorwaarden.
15.2 Indien WE WONDER COMPANY redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat jij naar tevredenheid van WE WONDER COMPANY aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is.

16. ONTBINDING
16.1 WE WONDER COMPANY is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY om schadevergoeding te vorderen, indien en/of in geval van:
a) Overmacht van WE WONDER COMPANY of van een hulppersoon van WE WONDER COMPANY;
b) je in gebreke bent met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Verkoopvoorwaarden;
c) het ontstaan van schade; je niet voldoet aan een verzoek van WE WONDER COMPANY om zekerheid te stellen;
16.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van WE WONDER COMPANY terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van jou uit de overeenkomst, ben jij gehouden WE WONDER COMPANY het gehele bedrag te betalen dat je op grond van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
16.3 Je bent aansprakelijk voor alle schade die WE WONDER COMPANY als gevolg van de ontbinding lijdt. WE WONDER COMPANY is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die jij door een dergelijke ontbinding lijdt.

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
17.1 Je dient de Intellectuele Eigendomsrechten van WE WONDER COMPANY te respecteren.
17.2 Het is jou uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, adviezen, rapporten, (model)contracten, merchandise, tekeningen, schetsen, software en andere geestesproducten van WE WONDER COMPANY, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van Derden zonder Schriftelijke toestemming van WE WONDER COMPANY te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

18. PRIVACYBELEID
18.1 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY. Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY zoals weergegeven op de website bij Privacy en cookies.
18.2 WE WONDER COMPANY zal de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), naleven.

19. HERROEPINGSRECHT
19.1 Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste pakket, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor het, gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde, pakket en de pakketten die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van het volgende pakket en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen.
19.2 Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. Aanvullende producten met een beperkte houdbaarheid (inclusief versproducten) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
19.3 Wanneer gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal We Wonder Company binnen 14 dagen het bedrag terugstorten op de rekening waarmee is betaald.
19.4 Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
19.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht kunnen producten, voor eigen kosten, worden geretourneerd aan het volgende adres: WE WONDER COMPANY B.V., Hijskraanstraat 1, 1019 XW, Amsterdam. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier.

20. KLACHTEN
20.1 Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze klantenservice.
20.2 Kwaliteit staat bij WE WONDER COMPANY hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen WE WONDER COMPANY hanteren wij een klachtenbeleid, wij vragen je om je klacht te versturen naar onze klantenservice. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.
20.3 Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa. (http://ec.europa.eu/odr

21. TOEPASSELIJK RECHT
21.1 Op de Overeenkomst tussen Partijen, alsmede op de verdere rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY zich te wenden tot een andere op grond van de wet bevoegde rechter.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op WWW.WEWONDERCOMPANY.COM

Actievoorwaarden stapelkorting

Gebruik, geldigheid en toepasselijkheid
1. De stapelkorting van 10%, 20%, of 25% is van toepassing op zowel de koop- als huurprijzen (uitsluitend bij een huurperiode van 60 maanden) van alle koffiemachines.
2. De korting wordt per koffiemachine verrekend op de facturen.
3. Bij het kopen of huren van een koffiemachine bij We Wonder Company stemt u in met het exclusief afnemen van onze ingrediënten en het gebruik ervan in de koffiemachine.
4. Het recht op een specifiek kortingspercentage is afhankelijk van het minimumaantal koffiedrinkers (FTE) in uw bedrijf: 15 koffiedrinkers voor 10% korting, 30 voor 20%, en 40 voor 25%.
5. De korting geldt uitsluitend voor bedrijven geregistreerd in het KvK-Handelsregister en gevestigd in Nederland.
6. De actie is geldig zolang de voorraad strekt.
7. De actie is alleen van toepassing op bedrijven met minimaal 15 koffiedrinkers.
8. De kortingsactie is geldig van 20 november 2023 tot en met 31 december 2023.
9. De 'Stapelkorting' kan niet worden gecombineerd met andere acties, kortingen, of waardecheques.
10. De korting is alleen geldig bij afname van de eerder genoemde koffiemachines; bij het kiezen van een andere koffiemachine wijzigt of vervalt de aanspraak op de kortingsactie.
11. Het kortingspercentage is afhankelijk van de gekozen koffiemachine.
12. De korting is enkel geldig voor nieuwe klanten van We Wonder Company.
Algemeen en Slotbepalingen
13. Aan de 'Stapelkorting' kunnen geen rechten worden ontleend.
14. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
15. De algemene voorwaarden van We Wonder Company zijn van toepassing op de producten en diensten.
16. We Wonder Company behoudt zich het recht voor om de 'Stapelkorting' op elk moment zonder opgaaf van reden niet toe te kennen, eenzijdig te wijzigen of te beëindigen.
17. Vragen over de 'Stapelkorting'? Neem contact op met een van onze koffiespecialisten via telefoon: 020 787 01 71 of per e-mail: info@wewondercompany.com.

Actievoorwaarden eerste 1000 koppen gratis

Gebruik, geldigheid en toepasselijkheid
1. De eerste 1000 koppen gratis is van toepassing op zowel de koop- als huurprijzen (uitsluitend bij een huurperiode van 60 maanden) van alle koffiemachines.
2. De korting wordt per contract verrekend op de facturen.
3. Bij het kopen of huren van een koffiemachine bij We Wonder Company stemt u in met het exclusief afnemen van onze ingrediënten en het gebruik ervan in de koffiemachine.
4. Het recht op de eerste 1000 koppen gratis is afhankelijk van het minimumaantal koffiedrinkers in uw bedrijf: dit moeten minimaal 15 koffiedrinkers zijn.
5. De korting geldt uitsluitend voor bedrijven geregistreerd in het KvK-Handelsregister en gevestigd in Nederland.
6. De actie is geldig zolang de voorraad strekt.
7. De actie is alleen van toepassing op bedrijven met minimaal 15 koffiedrinkers.
8. De kortingsactie is geldig van 20 november 2023 tot en met 31 december 2023.
9. De '1000 koppen gratis' kan niet worden gecombineerd met andere acties, kortingen, of waardecheques.
10. We Wonder Company behoudt zich het recht voor om de korting te annuleren als de koffiemachines niet langer worden afgenomen, waarna de maandprijs terugkeert naar het standaardtarief.
11. De actie is alleen geldig bij afname van de eerder genoemde koffiemachines; bij het kiezen van een andere koffiemachine wijzigt of vervalt de aanspraak op de kortingsactie.
12. Het actie is afhankelijk van de gekozen koffiemachine.
13. De actie is enkel geldig voor nieuwe klanten van We Wonder Company.
Algemeen en Slotbepalingen
14. Aan de '1000 koppen gratis' kunnen geen rechten worden ontleend.
15. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
16. De algemene voorwaarden van We Wonder Company zijn van toepassing op de producten en diensten.
17. We Wonder Company behoudt zich het recht voor om de '1000 koppen gratis' op elk moment zonder opgaaf van reden niet toe te kennen, eenzijdig te wijzigen of te beëindigen.
18. Vragen over de '1000 koppen gratis'? Neem contact op met een van onze koffiespecialisten via telefoon: 020 787 01 71 of per e-mail: info@wewondercompany.com