proef nu
close

Proef nu

Vul hier jouw bedrijfsgegevens in en krijg gratis een Crazy Good proefpakket

Versie: 7 juli 2022 (Zakelijke Dienstverlening)

1. Definities

In deze Verkoopvoorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter gebruikte begrippen de volgende betekenis:

Bijlage: Een aanhangsel bij de Overeenkomst, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst;

Dealer: Partij die namens WE WONDER COMPANY Goederen en/of Diensten levert aan Opdrachtgever.

Dag(en): Kalenderdag(en);

Derde(n): Niet bij de Overeenkomst betrokken partij(en);

Diensten: De door WE WONDER COMPANY op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden;

Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom verband houdende met de te verrichten Leveringen of Diensten en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, geregistreerde en niet-geregistreerde merkrechten, geregistreerde en niet-geregistreerde modelrechten, auteursrechten, databankrechten, knowhow, (eigendoms)rechten ten aanzien van domeinnamen en rechten voortvloeiende uit de Handelsnaamwet;

Goederen: Roerende zaken (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot ingrediënten, apparatuur, merchandise artikelen, consumptieartikelen en overige producten) welke door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever worden geleverd op grond van een Overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever;

Levering: Het in bezit dan wel in de macht van Opdrachtgever brengen van één of meer Goederen en de eventuele installatie/montage van deze Goederen door WE WONDER COMPANY ;

Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van WE WONDER COMPANY;

Offerte: een door WE WONDER COMPANY (elektronisch) schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek voor Levering of Diensten ten behoeve van WE WONDER COMPANY;

Overeenkomst: iedere door Opdrachtgever geaccepteerde of uitgevoerde van WE WONDER COMPANY afkomstige Offerte, iedere bestelling die Opdrachtgever bij WE WONDER COMPANY plaatst, of iedere andere overeenkomst die Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY bindt;

Overmacht: Naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WE WONDER COMPANY geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WE WONDER COMPANY redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daarvan is in ieder geval doch niet uitsluitend sprake bij: oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin des woords, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie en water, vertraging tijdens transport, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, niet-werkbare omstandigheden, door of namens de overheid opgelegde bevelen of voorschriften, de terbeschikkingstelling van ruimte of accommodaties voor opvang van groepen personen, verkiezingen of andere doeleinden. Een en ander zowel in het bedrijf van WE WONDER COMPANY als bij derden van wie WE WONDER COMPANY benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Partijen: Opdrachtgever en WE WONDER COMPANY;

Schriftelijk: Door middel van geschreven documenten of e-mailcommunicatie of door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;

Statiegeld: Een bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert.

Verkoopvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

We Wonder Company: WE WONDER COMPANY en/of aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder maar niet beperkt tot haar dochterbedrijven, alsmede door WWC aangestelde onderaannemers.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - de Offerte), inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen (waaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - vervolgopdrachten) tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden die Opdrachtgever gebruikt, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook voor nadere opdrachten die onder een tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever geldende raamovereenkomst worden afgegeven.

2.3 Afwijkingen van de Verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4 Indien enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden van kracht en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.5 In geval van strijdigheid tussen hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze Verkoopvoorwaarden, prevaleert hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

2.6 De rechten en verplichtingen die uit de met de Opdrachtgever gesloten en te sluiten Overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze Verkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen niet dan met toestemming van WE WONDER COMPANY aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

2.7 De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door WE WONDER COMPANY worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website (www.wewonderbeans.com en/of www.wewonderleaves.com).

3. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

3.1 Alle door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn in de aanbiedingen is gesteld aan acceptatie, zijn door WE WONDER COMPANY gedane aanbiedingen 14 Dagen geldig.

3.2 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden Offertes of prijsopgaven WE WONDER COMPANY niet en gelden deze slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Een Overeenkomst komt slechts tot stand zodra WE WONDER COMPANY de aanvaarde opdracht Schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

3.3 WE WONDER COMPANY kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. Daaronder vallen tevens zet- en drukfouten.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.

3.5 Met WE WONDER COMPANY overeengekomen termijnen voor de levering van Goederen of Diensten zijn altijd indicatief en nooit fataal. Schade ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn wordt niet vergoed, tenzij dit van tevoren uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3.6 Partijen wijzen elk een contactpersoon aan, die Partijen vertegenwoordigen in alle zaken die de Overeenkomst betreffen.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.8 Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. WE WONDER COMPANY zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.9 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zal WE WONDER COMPANY Opdrachtgever daarover van tevoren op de hoogte stellen.

3.10 Wijzigingen van de Overeenkomst door Opdrachtgever zijn slechts geldig voor zover deze Schriftelijk door WE WONDER COMPANY zijn aanvaard.

3.11 Het staat WE WONDER COMPANY vrij wijzigingen aan te brengen aan door WE WONDER COMPANY aan Opdrachtgever te leveren Goederen en Diensten, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren Goederen en Diensten.

3.12 Indien WE WONDER COMPANY na totstandkoming van de Overeenkomst informatie inzake de Overeenkomst ontvangt die naar het oordeel van WE WONDER COMPANY het karakter ervan ingrijpend wijzigt, geeft WE WONDER COMPANY het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder dat WE WONDER COMPANY daardoor schadeplichtig wordt.

3.13 Ook de factuur of leveringsbon van een Dealer die opereert namens de WE WONDER COMPANY wordt hiertoe gerekend.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd in fasen, dan kan WE WONDER COMPANY de uitvoering van de betreffende onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Een door Partijen overeengekomen Levering kan niet worden geannuleerd zonder toestemming van WE WONDER COMPANY

4.5 Tekorten in de zending van de Goederen dienen binnen 24 uur na de ontvangst aan WE WONDER COMPANY te worden gemeld, waarna WE WONDER COMPANY bij gegrondbevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn overgaat.

4.6 Indien is overeengekomen dat de leveringen geschieden op afroep, dan is Opdrachtgever verplicht de betreffende Goederen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde Goederen zijn afgeroepen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Opdrachtgever af te leveren en betaling daarvan te vorderen

4.7 Zaken kunnen niet worden geretourneerd

4.8 Kosten voor Levering van producten komen ten laste van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeldt.

4.9 Levering geschiedt op het adres zoals aangegeven door de Opdrachtgever bij bestelling opgegeven als afleveradres. De juistheid hiervan is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

4.11 Opdrachtgever is verplicht de door WE WONDER COMPANY aangeboden Goederen en Diensten in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever weigert het bij WE WONDER COMPANY bestelde in ontvangst te nemen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd om de Goederen en Diensten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

4.12 Indien het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever voldaan worden door de producten aan te bieden bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.

4.13 Opdrachtgever is verplicht voor de duur van de Overeenkomst Goederen van WE WONDER COMPANY af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.

4.14 Indien Opdrachtgever niet aan de verplichting van artikel 4.13 voldoet, kan WE WONDER COMPANY een nader te bepalen boete opleggen

4.13 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan Derden opdracht te geven tot levering of terbeschikkingstelling van Diensten en/of Goederen. Indien door de betreffende Derden algemene voorwaarden van toepassing zijn ten opzichte van WE WONDER COMPANY, dan zullen deze Verkoopvoorwaarden onverkort gelden ten opzichte van Opdrachtgever.

5. Prijs

5.1 De vermelde prijzen voor producten en/of Diensten zijn in euro’s. De vermelde prijzen voor de zakelijk markt zijn exclusief btw. Prijzen zijn altijd exclusief overige kosten waaronder handlings- transport- en verzendkosten, Statiegeld en eventuele andere belastingen en/of heffingen, verzekering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.

5.3 Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat de algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, ertoe leiden dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, is WE WONDER COMPANY bevoegd de kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt bijvoorbeeld doch niet limitatief verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, invoerrechten, btw en andere heffingen. In geval er daadwerkelijk een overeenkomst gesloten is met een Consument en indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.4 De Opdrachtgever heeft de plicht om WE WONDER COMPANY tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

5.5 Indien beschadigde en daardoor niet herbruikbare verpakkingen terugontvangen worden, is WE WONDER COMPANY gerechtigd het statiegeld niet te restitueren.

6. Facturering en betaling

6.1 Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door WE WONDER COMPANY aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.

6.2 Betaling van de factuur geschiedt binnen 14 Dagen na de factuurdatum op een door WE WONDER COMPANY aan te geven wijze.

6.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, kan WE WONDER COMPANY tussentijds factureren.

6.4 WE WONDER COMPANY is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen van Opdrachtgever.

6.5 WE WONDER COMPANY verrekent een betaald voorschot met de door WE WONDER COMPANY opgestelde eindfactuur.

6.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling is vereist. Naast het alsdan verschuldigde totale bedrag zal Opdrachtgever tevens gehouden zijn tot vergoeding van de wettelijke rente en de volledige (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 15% van het totale bedrag.

6.7 Betalingen door Opdrachtgever zullen eerst in mindering worden gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, de wettelijke handelsrente en vervolgens op de hoofdsom, waarbij oudere vorderingen voorgaan op nieuwe vorderingen.

6.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van WE WONDER COMPANY en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens WE WONDER COMPANY onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1 WE WONDER COMPANY is, behoudens in geval van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van WE WONDER COMPANY, nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van diens personeel en/of van Derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.

7.2 De aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY is altijd beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade.

7.3 Indien is vast komen te staan dat WE WONDER COMPANY aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van WE WONDER COMPANY gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar van WE WONDER COMPANY in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van WE WONDER COMPANY beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat WE WONDER COMPANY voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.

8. Vrijwaring

8.1 Opdrachtgever vrijwaart WE WONDER COMPANY geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van Derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de Overeenkomst, waaronder ook wordt begrepen de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

9. Overmacht

9.1 Indien WE WONDER COMPANY de verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming (Overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen, zonder dat WE WONDER COMPANY ten opzichte van Opdrachtgever tot schadevergoeding is verplicht.

9.2 Indien WE WONDER COMPANY zich op Overmacht beroept, dient zij dit Schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtssituatie.

9.3 Indien WE WONDER COMPANY bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerd c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

10. Opschorting

10.1 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten onverminderd haar overige bevoegdheden uit de wet en deze Verkoopvoorwaarden.

10.2 Indien WE WONDER COMPANY redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van de Overeenkomst, is WE WONDER COMPANY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever naar tevredenheid van WE WONDER COMPANY aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. De al dan niet elektronische administratie van WE WONDER COMPANY levert volledig bewijs van de stellingen van WE WONDER COMPANY, behoudens Schriftelijk tegenbewijs.

11. Ontbinding

11.1 WE WONDER COMPANY is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY om schadevergoeding te vorderen, indien en/of in geval van:

a) Overmacht van WE WONDER COMPANY of van een hulppersoon van WE WONDER COMPANY;

b) Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Verkoopvoorwaarden;

c) het ontstaan van schade; Opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van WE WONDER COMPANY om zekerheid te stellen;

d) Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan verliest;

e) WE WONDER COMPANY een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen;

f) Opdrachtgever in liquidatie, staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of indien een dergelijke toestand is aangevraagd.

11.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van WE WONDER COMPANY terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever uit de overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden WE WONDER COMPANY het gehele bedrag te betalen dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.

11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WE WONDER COMPANY als gevolg van de ontbinding lijdt. WE WONDER COMPANY is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die Opdrachtgever door een dergelijke ontbinding lijdt.

12. Opzegging

12.1 De gehele of gedeeltelijke opzegging van een opdracht door Opdrachtgever dient Schriftelijk door Opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever alsdan WE WONDER COMPANY onmiddellijk te betalen voor de reeds door WE WONDER COMPANY verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen die uit de opzegging voortvloeien.

13. Klachten, klachttermijn en vervaltermijn

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of door WE WONDER COMPANY geleverde Goederen of Diensten en/of het factuurbedrag dienen binnen zeven Dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien Dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel ontvangst van de Goederen/Diensten en/of de factuur Schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan WE WONDER COMPANY.

13.2 Klachten als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

13.3 Indien de klacht door WE WONDER COMPANY gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen, voor zover mogelijk met instandhouding van de bestaande Overeenkomst.

13.4 Alle vorderingen van Opdrachtgever en Derden vervallen, indien deze niet binnen één jaar in rechte zijn ingesteld, gerekend vanaf de Dag volgend op die waarop Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan WE WONDER COMPANY en/of het sluiten van de Overeenkomst met WE WONDER COMPANY of bij gebreke daarvan het verrichten van de werkzaamheden door WE WONDER COMPANY.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Opdrachtgever dient de Intellectuele Eigendomsrechten van WE WONDER COMPANY te respecteren.

14.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, adviezen, rapporten, (model)contracten, merchandise, tekeningen, schetsen, software en andere geestesproducten van WE WONDER COMPANY, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van Derden zonder Schriftelijke toestemming van WE WONDER COMPANY te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

14.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000 per overtreding en van € 500 voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY op volledige schadevergoeding voor zover haar schade het boetebedrag overstijgt.

15. Privacybeleid

15.1 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY. Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van WE WONDER COMPANY zoals weergegeven op de website bij Privacy en cookies.

15.2 WE WONDER COMPANY zal de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), naleven.

16. Geheimhouding

16.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en daarover niets openbaar maken zonder Schriftelijke toestemming van WE WONDER COMPANY.

16.2 Opdrachtgever zal gegevens van WE WONDER COMPANY, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die hij onder zich krijgt in het kader van de Overeenkomst, deugdelijk beschermen door zorg te dragen voor voldoende beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van WE WONDER COMPANY.

16.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan WE WONDER COMPANY een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500 per overtreding en van € 500 voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY op volledige schadevergoeding, voor zover haar schade het boetebedrag overstijgt.

16.4 Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot geheimhouding.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op de Overeenkomst tussen Partijen, alsmede op de verdere rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van WE WONDER COMPANY zich te wenden tot een andere op grond van de wet bevoegde rechter.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.WeWonderCompany.nl