close

Proef nu

Vul hier jouw gegevens in en vraag een crazy good proefpakket aan!

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd in fasen, dan kan WE WONDER COMPANY de uitvoering van de betreffende onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.2 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Een door Partijen overeengekomen Levering kan niet worden geannuleerd zonder toestemming van WE WONDER COMPANY
4.5 Tekorten in de zending van de Goederen dienen binnen 24 uur na de ontvangst aan WE WONDER COMPANY te worden gemeld, waarna WE WONDER COMPANY bij gegrondbevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn overgaat.
4.6 Indien is overeengekomen dat de leveringen geschieden op afroep, dan is Opdrachtgever verplicht de betreffende Goederen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde Goederen zijn afgeroepen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Opdrachtgever af te leveren en betaling daarvan te vorderen
4.7 Goederen kunnen niet worden geretourneerd
4.8 Kosten voor Levering van producten komen ten laste van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeldt.
4.9 Levering geschiedt op het adres zoals aangegeven door de Opdrachtgever bij bestelling opgegeven als afleveradres. De juistheid hiervan is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
4.11 Opdrachtgever is verplicht de door WE WONDER COMPANY aangeboden Goederen en Diensten in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever weigert het bij WE WONDER COMPANY bestelde in ontvangst te nemen, is WE WONDER COMPANY gerechtigd om de Goederen en Diensten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.
4.12 Indien het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen WE WONDER COMPANY en Opdrachtgever voldaan worden door de producten aan te bieden bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
4.13 Opdrachtgever is verplicht voor de duur van de Overeenkomst Goederen van WE WONDER COMPANY af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.
4.14 Indien Opdrachtgever niet aan de verplichting van artikel 4.13 voldoet, kan WE WONDER COMPANY een nader te bepalen boete opleggen
4.13 WE WONDER COMPANY is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan Derden opdracht te geven tot levering of terbeschikkingstelling van Diensten en/of Goederen. Indien door de betreffende Derden algemene voorwaarden van toepassing zijn ten opzichte van WE WONDER COMPANY, dan zullen deze Verkoopvoorwaarden onverkort gelden ten opzichte van Opdrachtgever.